Reglement

 

       Als leidraad voor TC de Triple gelden het reglement en de notariële statuten.

 

 

 1. Er wordt in principe gereden achter voorrijders die niet gepasseerd mogen worden. In onderling overleg kan afgeweken worden van dit principe. De aanwijzingen, gegeven door de voorrijders, en alle verkeersregels dienen stipt opgevolgd te worden.

 2. Er wordt gereden in 2 groepen waarvan een groep een maximale snelheid van 30 km/h en een groep die een maximale snelheid van 33 km/h aanhoudt.

 3. Als er op een zondag rit maar 5 of minder leden voor de 30 km groep zijn, wordt in overleg bepaald of deze 5 afzonderlijk op pad gaan of dat er gezamenlijk wordt gereden en dan met de snelheid van de 30 km/h groep. Hierbij is altijd de voorkeur van de 30 km/h leden bepalend.

 4. Een aantal ritten zullen gezamenlijk, met een maximale snelheid van 30 km/h, worden gereden. Dit betreft de eerste seizoen rit, de 3 ritten van boven de 100 km en natuurlijk de 3 gemiddelde ritten en de slotrit (mits geen gemiddelde rit, anders wordt dit de rit van de week daarvoor).

 5. Het jaarlijks rittenschema is voor beide groepen gelijk. De vertrektijd van een rit daarentegen verschilt 5 minuten, waarbij de 33 km/h groep als eerste vertrekt.

 6. Het jaarlijks rittenschema wordt opgesteld door de daartoe gevormde rittencommissie.

 7. Iedereen rijdt voor eigen risico, wat wil zeggen dat de club niet aansprakelijk gesteld kan worden voor opgelopen letsel, verlies van- of schade aan persoonlijke bezittingen.

 8. Een deelnemer die niet op het tijdstip van vertrek aanwezig is komt niet in aanmerking voor de puntentelling t.b.v. het klassement. Men is verplicht voor vertrek een handtekening te plaatsen in het presentie boek. Alleen bij duidelijk aanwijsbare overmacht kan door het bestuur hiervan worden afgeweken.

 9. De wijze van puntentelling is vastgelegd in een afzonderlijke regeling “puntentelling”.

 10. Contributie bedraagt € 55,- euro en dient voor eind mei betaald te zijn. Het rekeningnummer waarop de contributie voldaan dient te worden is NL88 RABO 0317801414 met als vermelding contributie + jaartal.

 11. Clubkleding mag en moet alleen gedragen worden tijdens Tourclubritten en, van en naar het clubhuis om aan een Tourclubrit deel te nemen.

 12. Clubkleding mag niet worden uitgeleend.

 13. Klachten dienen uitsluitend bij een van de bestuursleden te worden ingediend.

 

 • Zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur